Συντήρηση λέβητα-καυστήρα φυσικού αερίου

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει με εξειδικευμένο προσωπικό, τη συντήρηση και ρύθμιση της εγκατάστασης θέρμανσης. Η συντήρηση γίνεται από αδειούχους συντηρητές αερίων καυσίμων και συμπληρώνεται το φύλλο ελέγχου συντήρησης και ρύθμισης, το οποίο παραδίδεται στη διαχείριση του κτιρίου. Η συντήρηση του καυστήρα και λέβητα θα πρέπει να πραγματοποιείται μια φορά το χρόνο, κατά προτίμηση την Άνοιξη μετά τη λήξη λειτουργείας της θέρμανσης.

Οι εργασίες συντήρησης περιλαμβάνουν:

 • Συντήρηση λέβητα
 • Καθαρισμό της θερμαντικής επιφάνειας
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων

Συντήρηση καυστήρα αερίου

 • Διακοπή παροχής ηλεκτρικής τάσης και αερίου στον καυστήρα.
 • Αποσύμπλεξη καυστήρα από λέβητα.
 • Καθαρισμός εσωτερικού μέρους του κελύφους
 • Καθαρισμός φίλτρου αερίου
 • Έλεγχος λειτουργίας πιεζοστάτη ελαχίστης αερίου
 • Έλεγχος λειτουργίας πιεζοστάτη αέρα
 • Έλεγχος ρεύματος ιονισμού

Έλεγχος εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου

 • Έλεγχος του αγωγού από μηχανική καταπόνηση ή διάβρωση.
 • Έλεγχος της στήριξης των σωληνώσεων.
 • Έλεγχος για τυχόν οσμή αερίου.
 • Έλεγχος των αποφρακτικών βανών.
 • Έλεγχος στεγανότητας ανά τετραετία με αφρίζον υλικό και μανόμετρα και επανέκδοση πιστοποιητικού ελέγχου.
 • Έλεγχος πυροσβεστικών μέσων.
 • Έλεγχος εύκαμπτου σπιράλ από τυχόν καταπονήσεις.
 • Έλεγχος φίλτρου αερίου-αντικατάστασή του.
 • Έλεγχος διατάξεων ρύθμισης και ασφάλειας της εγκατάστασης.
 • Έλεγχος τυχόν δομικών επεμβάσεων που μπορεί να έχουν γίνει (όπως κλείσιμο ανοίγματος, μείωση του όγκου του χώρου καύσης) και προκαλούν προβλήματα αερισμού.
 • Έλεγχος πιθανής εισαγωγής μέσα στο λεβητοστάσιο εύφλεκτων υλικών, που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.