Συντήρηση λέβητα-καυστήρα πετρελαίου

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει με εξειδικευμένο προσωπικό, τη συντήρηση και ρύθμιση της εγκατάστασης θέρμανσης. Η συντήρηση γίνεται από αδειούχους συντηρητές καυστήρων και συμπληρώνεται το φύλλο ελέγχου συντήρησης και ρύθμισης, το οποίο παραδίδεται στη διαχείριση του κτιρίου.

Η συντήρηση του καυστήρα και λέβητα θα πρέπει να πραγματοποιείται μια φορά το χρόνο, κατά προτίμηση την Άνοιξη μετά τη λήξη λειτουργείας της θέρμανσης.

Οι εργασίες συντήρησης περιλαμβάνουν:

Συντήρηση Λέβητα

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας και των αεριαυλών με πλαστικές βούρτσες.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.

Συντήρηση Καυστήρα

 • Καθαρισμός του ακροφύσιου (μπέκ) του καυστήρα ή αντικατάστασή του, αν διαπιστωθεί ότι είναι μικρό ή μεγάλο για το λέβητα ή έχει συμπληρώσει τον αριθμό ωρών λειτουργίας, που προδιαγράφει ο κατασκευαστής του.
 • Καθαρισμός της κεφαλής καύσης και του στροβιλιστή.
 • Καθαρισμός και έλεγχος των ηλεκτροδίων ανάφλεξης και του φωτοστοιχείου.
 • Καθαρισμός της αντλίας πετρελαίου και των φίλτρων πετρελαίου στη σωληνογραμμή, που φέρνει το καύσιμο από τη δεξαμενή στον καυστήρα.
 • Αντικατάσταση ανοδίου Α3

Η ρύθμιση περιλαμβάνει:

 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα και πετρελαίου, έτσι που να γίνεται σωστή καύση.
 • Ρύθμιση της σωστής θέσης του στροβιλιστή και των ηλεκτροδίων.
 • Έλεγχος και ρύθμιση του κυκλώματος αυτοματισμού, με το οποίο αρχίζει και σταματάει η καύση των οργάνων ασφαλείας (θερμοστάτες, βαλβίδα ασφαλείας) και ένδειξης (θερμόμετρα, μανόμετρα).
 • Έλεγχος και συντήρηση των πυροσβεστικών μέσων που αφορούν το λεβητοστάσιο.

Είναι πολύ σημαντικό, να γίνεται συντήρηση του καλοριφέρ, αλλά και όλων των υδραυλικών εγκαταστάσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να μην παρουσιαστεί βλάβη στις σωληνώσεις και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της επισκευής.